• Imprimeix

Tanteig i retracte a favor de l'administració

La transmissió dels habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant la compensació o el pagament del deute amb garantia hipotecària que estiguin situats en àrees de demanda residencial forta i acreditada i que hagin estat adquirits després de l’entrada en vigor de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, està subjecta al dret de tanteig i retracte de l’Administració de la Generalitat.

L’Administració de la Generalitat pot exercir els drets de tanteig i retracte directament o a través d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia competents en matèria d’habitatge, en benefici propi, del municipi, d’altres entitats vinculades que en depenen, de societats mercantils de capital íntegrament públic, o en benefici d’entitats sense ànim de lucre que formin part de la Xarxa d’habitatges d’inserció o que tinguin la consideració de promotors socials d’acord amb el que estableix l’article 51.2.b) de la Llei del dret a l’habitatge. En el cas de les entitats sense ànim de lucre, caldrà que manifestin expressament la voluntat d’adquirir els habitatges provinents d’aquests processos.

 

Data d'actualització:  16.12.2016