• Imprimeix

Pla territorial sectorial d'habitatge

El Pla territorial sectorial d’habitatge ha de constituir el marc orientador per a l’aplicació, a tot el territori de Catalunya, de les polítiques d’habitatge que estableix la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

El principal objectiu del Pla és garantir que totes les noves llars que es formaran en els 15 anys següents a l’aprovació del Pla, la majoria de les quals seran de persones joves, puguin accedir a un habitatge digne i adequat en termes de preu, localització, règim de tinença, superfície, i estat de conservació. Per assolir-ho, el Pla concreta i territorialitza les actuacions que cal dur a terme, en aquest període, en matèria d’habitatge, delimita les àrees de demanda residencial forta i acreditada; planteja incrementar el parc de lloguer social fins el 5%, i defineix les zones de rehabilitació prioritària per a patologies estructurals.

Participació

L’avantprojecte del Pla es presenta amb la voluntat d’obrir un procés de participació que permeti generar un consens ampli respecte els plantejaments que proposa el document i, així, donar compliment a allò que determina l’article 133 de la Llei estatal 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquest procés de participació previ del Pla territorial sectorial d'habitatge de Catalunya s’inicia el dia 14 de juny de 2017 mitjançant els següents canals: aportacions via correu electrònic a la bústia participaptsh@gencat.cat, aportacions via canal participa http://participa.gencat.cat/, i sessions informatives en el territori.

A continuació podeu consultar l’avantprojecte del Pla:

Aquest document conté la presentació de l’avantprojecte del Pla territorial sectorial d’habitatge, l’índex i els primers quatre capítols. En concret, exposa el marc legislatiu en el qual s’emmarca el Pla (capítol 1), els principis amb els què s’ha elaborat (capítol 2), els criteris tècnics emprats (capítol 3) i els objectius que persegueix (capítol 4).

Aquest document mostra la diagnosi del sector de l’habitatge (capítol 5) feta pel Pla territorial sectorial d’habitatge. S’estructura en cinc blocs: el parc d’habitatge, el mercat residencial, el sòl per a usos residencials i els patrimonis públics de sòl i habitatge, la demanda i les necessitats d’habitatge, i l’habitatge amb protecció oficial i el lloguer social.

Aquest document es correspon amb el capítol 6 del Pla territorial sectorial d’habitatge, en el qual s’exposen les propostes, i amb el capítol 7 de memòria econòmica del Pla. Les propostes s’organitzen en sis apartats: l’atenció a la demanda exclosa en el conjunt de Catalunya; les àrees de demanda forta i acreditada i la solidaritat urbana; les actuacions fora de les àrees de demanda forta i acreditada, en particular, en els municipis preferents; les àrees de tanteig i retracte, les quals també es corresponen amb les d’aplicació de l’impost de pisos buits i d’altres mesures recollides en la Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial; les zones de rehabilitació prioritària per patologies estructurals, i el Pla territorial específic de l’àmbit rural. El capítol 6 conclou amb un mapa que sintetitza les propostes.

Els annexos de l’avantprojecte del Pla territorial sectorial d’habitatge consten de 10 apartats. En aquest document es recullen els 7 primers: la relació de municipis de les àrees de demanda forta i acreditada i llur justificació del compliment dels supòsits d’inclusió; els objectius quinquennals d’àmbit municipal per al compliment del mandat de solidaritat urbana; la relació de municipis preferents per  desenvolupar actuacions fora de les àrees de demanda forta i acreditada i llur justificació del compliment dels supòsits d’inclusió; la relació de municipis de les àrees de tanteig i retracte i llur justificació del compliment dels supòsits d’inclusió; els municipis de les zones de rehabilitació prioritària i llur justificació del compliment dels supòsits d’inclusió; la relació de municipis del Pla territorial específic de l’àmbit rural, i la relació dels sistemes urbans dels plans territorials parcials.

Els annexos de l’avantprojecte del Pla territorial sectorial d’habitatge consten de 10 apartats. Aquest document conté  l’apartat 8, és a dir, els dos estudis de projeccions de llars fins el 2030 que ha dut a terme el Centre d’Estudis Demogràfics. El primer estudi desenvolupa aquestes projeccions per al el conjunt de Catalunya i per àmbits funcionals i comarques, i el segon per sistemes urbans.

Els annexos de l’avantprojecte del Pla territorial sectorial d’habitatge consten de 10 apartats. Aquest document conté els dos darrers. El apartat 9 es correspon amb el document inicial estratègic necessari per iniciar el procés d’avaluació ambiental del Pla, i el 10, amb el recull bibliogràfic que s’ha dut a terme sobre habitatge.

Data d'actualització:  14.06.2017