• Imprimeix

Materials i sistemes constructius

Aquest apartat vol ser un fòrum de coneixement sobre l’edificació.

Aquest espai té la voluntat de ser una eina essencial que reculli les experiències adquirides al llarg de molts anys pels agents intervinents en el procés d’edificació,  a les oficines tècniques, a peu d’obra i durant la vida útil dels edificis.

Hi volem incloure tot allò que els agents de l’edificació,  inclosos en la Llei d’ordenació de l’edificació, coneixen sobre els materials, la seva vida útil, els sistemes constructius i les condicions de manteniment. Aquest coneixement ha d’estar sempre contrastat per la pràctica i no ha de respondre a interessos particulars.

Un altre element que volem posar a l’abast de tothom són aquells estudis de què disposi la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana en aquest àmbit.

Per ampliar aquesta base de coneixement  podeu presentar les vostres propostes per un dels mitjans següents:

Adreça electrònica:   ahc.soe@gencat.cat
Telèfon:  93 495 80 53
Adreça:   Servei d’Ordenació de l’Edificació
              C/ Aragó, 244-248
              08007 Barcelona

Materials

En aquest apartat trobarem com s'han de designar i etiquetar, segons la normativa actual, els diferents materials emprats en l'edificació.

Sostenibilitat

Informació dels equips i sistemes constructius més adequats per aconseguir una edificació més sostenible a través de l'ús d'energies renovables i el reciclatge.

Sistemes constructius

Dins aquest apartat trobem diferents solucions constructives per a complir amb les exigències  establertes per la normativa actual, tant per a obra nova com per a obra existent (rehabilitació).