• Imprimeix

Qualitat de l'edificació

Laboratoris d'assaigs per al control de la qualitat de l'edificació

Els laboratoris d'assaigs són entitats públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia, que es constitueixen amb la finalitat de prestar assistència tècnica, sol·licitada amb caràcter voluntari, mitjançant la realització d'assaigs o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. Els laboratoris d'assaigs han de garantir que actuen amb imparcialitat i que desenvolupen les seves funcions amb solvència tècnica.

Entitats de control de qualitat de l'edificació

Les entitats de control són entitats públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia, que es constitueixen amb la finalitat de prestar assistència tècnica, sol·licitada amb caràcter voluntari, mitjançant la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. Les entitats de control han de garantir que actuen amb imparcialitat i que desenvolupen les seves funcions amb solvència tècnica.