• Imprimeix

Entitats de control de qualitat de l'edificació

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles que estan capacitades per prestar assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l’execució de l’obra i les seves instal·lacions d’acord amb el projecte i la normativa aplicable.

Per a l'exercici de la seva activitat en tot el territori espanyol és suficient amb la presentació d'una declaració responsable, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, en la qual declari que compleix les condicions exigides reglamentàriament davant de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en el cas que tingui el seu domicili social o professional en el territori de Catalunya.

Les condicions exigides són les que estableix el Decret 149/2017, de 17 d’octubre, de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació. 

Les obligacions de les entitats de control de qualitat de l'edificació són:

  1. Donar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor/a de l'encàrrec i, en tot cas, al responsable tècnic/a de la recepció i acceptació dels resultats de l'assistència, ja sigui el director/a de l'execució de les obres o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici.
  2. Justificar documentalment el compliment dels requisits exigits per desenvolupar la seva activitat, entre els que s’hi troben els de tenir implantat un sistema de gestió de la qualitat que compleixi els criteris generals per al funcionament de diferents tipus d’organismes que realitzen la inspecció de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 vigent, que defineixi els procediments de verificació que utilitza per a prestar l’assistència tècnica en els camps en què declara actuar, així com la capacitat del personal, mitjans i equips adequats per a la correcta realització dels treballs.

Imprès de declaració responsable (vegeu l’apartat Entitats de control de qualitat de l'edificació en el web tramits.gencat.cat)

Nota: per tal de facilitar la seva mecanització, és convenient enviar una còpia del formulari emplenat en format digital (document en Word, Excel...) a l'adreça electrònica ahc.soe@gencat.cat 

Data d'actualització:  23.11.2017