• Imprimeix

Entitats de control de qualitat de l'edificació

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles que estan capacitades per prestar assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l’execució de l’obra i les seves instal·lacions d’acord amb el projecte i la normativa aplicable.

Per a l'exercici de la seva activitat en tot el territori espanyol és suficient amb la presentació d'una declaració responsable i comunicació, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, en la qual declari que compleix els requisits tècnics exigits reglamentàriament davant de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en el cas que tingui el seu domicili social o professional en el territori de Catalunya.

Els requisits tècnics exigits són els que estableix la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica i el Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l’edificació i als laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació per a l’exercici de la seva activitat. Per tal de donar compliment a la normativa estatal i a l’autonòmica s’estableix un únic formulari de declaració responsable i comunicació prèvia. 

Les obligacions de les entitats de control de qualitat de l'edificació són:

  1. Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al responsable tècnic de la recepció i acceptació dels resultats de l'assistència, ja sigui el director de l'execució de les obres o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici.
  2. Justificar que té implantat un sistema de gestió de la qualitat que compleix els criteris generals per al funcionament de diferents tipus d’organismes que realitzen la inspecció de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 vigent, que defineix els procediments de verificació que utilitza per a prestar l’assistència tècnica en els camps en què declara actuar, així com la capacitat del personal, mitjans i equips adequats per a la correcta realització dels treballs.

Imprès de declaració responsable (vegeu l’apartat Entitats d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació en el web tramits.gencat.cat)

Nota: per tal de facilitar la seva mecanització, és convenient enviar una còpia del formulari emplenat en format digital (document en Word, Excel...) a l'adreça electrònica ahc.soe@gencat.cat 

  • Reial decret 410/2010, de 31 de març,

    Pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l’edificació i als laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació per a l’exercici de la seva activitat

  • UNE-EN ISO/IEC 17020:2012

    Avaluació de la conformitat. Requisits per al funcionament de diferents tipus d'organismes que realitzen la inspecció

Data d'actualització:  21.04.2017