• Imprimeix

SHERPA

Shared Knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations (Intercanvi de coneixements en renovació energètica d’edificis per part de les Administracions Públiques)

Sherpa

El projecte SHERPA, liderat pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, té per objectiu principal reforçar  la capacitat de les administracions públiques, a nivell regional i municipal, per millorar l’eficiència energètica dels edificis públics a la zona mediterrània. Aquest projecte s’emmarca dins del Programa de cooperació mediterrània MED (Interreg Med), cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

SHERPA és un projecte presentat a la primera convocatòria 2014-2020 de projectes modulars, dins de l’eix prioritari 2 del Programa de cooperació mediterrània MED (Interreg Programme MED), i té com a objectiu principal la millora de l’eficiència energètica dels edificis públics de l’espai mediterrani, per accelerar així la implementació de les directives 2010/31/EU, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, i 2012/27/EU, relativa a l’eficiència energètica.

Per tal de donar compliment a aquest objectiu, el projecte preveu el desenvolupament d’una metodologia que s’aplicarà, en una primera fase de test, a 100 edificis de propietat o ús dels 8 socis regionals; en una segona fase de transferència i capitalització, aquesta metodologia s’aplicarà a 100 edificis més, de propietat o ús dels governs locals de l’àrea MED. A través d’aquests projectes es preveu aconseguir un 25% d’estalvi d’energia i un 25 % d’estalvi d’emissions de CO2.

El projecte, que té un pressupost total de 3,6 milions d’euros i està liderat pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAPH) de la Generalitat de Catalunya, agrupa 12 socis, de 6 països: l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE), d’Espanya; el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), d’Espanya; la Comissió Inter-Mediterrània (CIM) - Conferència de Regions Perifèriques Marítimes (CRPM), de França; l’associació Amorce, de França; la Regió del Laci, d’Itàlia; la Regió de l’Emília-Romanya, d’Itàlia; la Regió dels Abruços, d’Itàlia; l’ECO-Gozo Agency, de Malta; la Dubrovnik-DUNEA Agency, de Croàcia; el CRES. Centre for Renewable Energy Sources & Saving (Centre per les fonts d’energia renovable i l’estalvi), de Grècia, i la Regió de Creta, de Grècia.

L’objectiu general de SHERPA és reforçar la capacitat de les administracions públiques, a nivell regional i subregional, en els territoris MED per millorar l’eficiència energètica en els edificis públics.

Les fases planejades per aconseguir-ho són:

 • Definir, testar i posar en pràctica un model holístic, transnacional i participatiu basat en els quatre elements clau en les estratègies de renovació energètica d’edificis (REE): governança, informació, sensibilització i formació, i  finançament.
 • Transferir i capitalitzar el model anterior i implementar-lo en les regions SHERPA, mitjançant l’enfortiment de la relació entre les estratègies d’energia sostenible a escala regional i local (plans d’acció per a l’energia sostenible, PAES).

Els productes principals que es generaran a través del SHERPA són:

 • Un full de ruta per preparar i implementar estratègies regionals de REE.
 • 8 estratègies regionals de REE, que donaran suport i integraran la implementació dels plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES).
 • Un sistema d’informació compartit.
 • Una estratègia de sensibilització pública, que inclourà la planificació i implementació de formació específica en REE (6 cursos, seguint una metodologia basada en l’aprenentatge pràctic).
 • Una combinació innovadora i una optimització dels models financers per a la  REE.
 • Un pla d’acció conjunt per a l’àrea MED, que integrarà tots els projectes de REE generats mitjançant el projecte SHERPA.
 • Un fòrum, en línia, de capitalització.
 • 4 conjunts d’eines per la capitalització dels processos de REE en edificis públics.
 • 100 projectes de renovació energètica d’edificis públics, de propietat o ús d’autoritats regionals.
 • 100 projectes de renovació energètica d’edificis públics, de propietat o ús d’autoritats locals.

La metodologia de treball de SHERPA es divideix en dos mòduls:

 1. Test
 2. Transferència i capitalització

 

1. Mòdul de test

L’objectiu d’aquest mòdul és provar i implementar un model holístic, transnacional i participatiu basat en els quatre elements en les estratègies de REE: governança, informació, sensibilització i formació, i finançament.

En aquest mòdul es posarà a prova el model que s’ha dissenyat aplicant-lo a 100 edificis públics, de propietat o ús de les 8 regions sòcies.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, s’han creat quatre grups de treball (GT) interconnectats que elaboraran un full de ruta per al disseny i la implementació de les  estratègies de REE.

 • GT1: Governança

  Aquest grup té per objectiu donar suport als gestors d’edificis públics per tal d’identificar els edificis que participaran en el projecte i preparar les estratègies regionals de REE. Les seves tasques són:
  • Suport als socis per a la identificació dels edificis que s’inclouran en el projecte.
  • Preparació i recollida dels fulls d’identificació, i establiment dels criteris de selecció dels projectes REE de SHERPA, i confirmació que els 100 edificis preidentificats pels socis compleixen amb aquests criteris.
  • Preparació de les estratègies regionals de REE.
Aquest grup de treball està coordinat per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
 • GT2: Informació

  Aquest grup té per objectiu:
  • Introduir les dades recollides pel GT1 en els fulls d’identificació dels edificis seleccionats a la base de dades i determinar les mesures d’eficiència energètica que cal aplicar a cada edifici.
  • Crear els termes tècnics de referència.

Aquest grup de treball està coordinat pel CIMNE.

 • GT3: Formació
Aquest grup té per objectiu seleccionar el personal de les regions sòcies que necessiten ser formats, identificar les seves necessitats formatives i preparar i impartir els cursos corresponents, amb la finalitat que els participants millorin les seves capacitats per gestionar correctament els projectes de renovació d’edificis.

Aquest grup de treball està coordinat per l’IVE
 • GT4: Finançament
Aquest grup té per objectiu estudiar les millors opcions de finançament i definir una estratègia financera per a cada projecte de REE.

Aquest grup de treball està coordinat per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

2. Mòdul de transferència i capitalització

Aquest mòdul té per objectiu assegurar que els resultats del mòdul de test són transferits i capitalitzats a tants municipis i regions MED com sigui possible. Això permetrà dur a terme 100 projectes més de REE en edificis públics de propietat o d’ús  dels governs locals.

Els resultats principals obtinguts en aquest mòdul són:

 • Pla de transferència per coordinar les diferents activitats i esdeveniments.
 • Un seminari conjunt de transferència.
 • Un seminari regional de transferència a cada país membre (total de 6 seminaris).
 • Tallers interactius, a escala local, per a la preparació de projectes REE a nivell municipal.
 • Capitalització dels resultats a 50 regions i 500 municipis.
 • Pla de capitalització.
 • Fòrum (en línia) de capitalització.
 • Un conjunt de 4 eines de capitalització de la REE en edificis públics.
 • Pla d’acció conjunt a l’àrea MED.

A banda, el treball dels grups de treball també tindrà com a resultat:

 • Segell d’edifici SHERPA (SHERPA Building Card), que s’entregarà a aquells edificis que hagin completat amb èxit el projecte de REE.
 • Diploma d’estratègia SHERPA (SHERPA Policy Diploma), que s’entregarà a les regions que compleixin amb el full de ruta recomanat pel SHERPA. 

El projecte té 12 socis:

 1. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAPH) de la Generalitat de Catalunya. Soci líder.
 2. Institut Valencià de l’Edificació. IVE (Espanya)
 3. Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. CIMNE (Espanya)
 4. Comissió Inter-Mediterrània. CIM - Conferència de Regions Perifèriques Marítimes. CRPM  (França)
 5. Amorce (França)
 6. Regió del Laci (Itàlia)
 7. Regió de l’Emília-Romanya (Itàlia)
 8. Regió dels Abruços (Itàlia)
 9. Eco-Gozo Agency (Malta)
 10. Agència DUNEA (Croàcia)
 11. Centre for Renewable Energy Sources & Saving (Centre per les fonts d’energia renovable i l’estalvi) (Grècia)
 12. Regió de Creta (Grècia)

A part dels socis, el projecte també compta amb una sèrie de membres associats que col·laboren en la difusió i capitalització dels resultats del projecte:

Espanya: Institut Català d’Energia (ICAEN), Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Diputació de Barcelona, Arc Llatí, i Generalitat Valenciana.

Itàlia: Regió d’Umbria, Regió de Calàbria, Regió dels Abruços, i ENEA. Agència nacional de les noves tecnologies, l’energia i el desenvolupament econòmic sostenible.

Malta: Agència del Desenvolupament.

Grècia: Khersónissos i Càndia.

Data d'actualització:  28.07.2017