• Imprimeix

Revisió dels tipus d'interès dels préstecs qualificats o convinguts

Segons la Resolució de 23 d'abril de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge (BOE núm. 111 de 8 de maig de 2018) es publica l'acord pel qual es revisen i modifiquen els tipus d'interès efectius anuals vigents per als préstecs qualificats o convinguts concedits en el marc del Programa 1995 del Pla d'habitatge 1992-1995, del Programa 1998 del Pla d'habitatge 1996-1999, Pla d'habitatge 1998-2001, Pla d'habitatge 2002-2005, Pla d'habitatge 2005-2008 i el Pla d'habitatge 2009-2012

(Programes 1992-1995, 1996-1999, 1998-2001, 2002-2005, 2005-2008 i 2009-2012)

El tipus d'interès efectiu dels préstecs qualificats concedits per a finançar l'adquisició d'habitatges a preu taxat, usats i de/amb Protecció Oficial (*), es revisarà d'acord amb la taula següent.

Préstecs amb revisió cada cinc anys

Any del préstec Interès del conveni Any de revisió del préstec Interès revisat
1993 12.5% 1998 5.48%
    2003 3.86%
    2008 3.86%
    2013 2.70%
    2018 1.63%
       
1993 11.75% 1998 5.81%
    2003 4.08%
    2008 4.08%
    2013 2,85%
    2018 1,72%
       
1994 9,92% 1999 4,78%
    2004 3,11%
    2009 4,46%
    2014 2,96 %Préstecs amb revisió cada tres anys

Any del préstec Interès del conveni Any de revisió del préstec Interès revisat
1995 11% i 10,20% 1998 5,81%
    2001 5,81%
    2004 3,11%
    2007 4,18%
    2010 2,60%
    2013 2,60%
    2016 2,60%
       
1996 9% i 7,75% 1999 4,78%
    2002 4,78%
    2005 3,02%
    2008 5,02%
    2011 2,50%
    2014 2,50 %
    2017 2,50 %
       
1997 7,75% i 5,55% 2000 4,33%
    2003 4,33%
    2006 3,02%
    2009 4,46%
    2012 3,30%
    2015 3,30%
    2018 1.72%
       
1998 4,75% 2001 4,75%
    2004 3,11%
    2007 4,18%
    2010 2,60%
    2013 2,60%
    2016 2,60%Els préstecs formalitzats d'acord amb el Reial decret 1186/1998, 12 de juny, es revisen cada any durant la vigència del pla 1998-2001 i cada dos anys a partir del 2002.

Any de revisió 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006
Interès 4,75% 4,75% 3,88% 5,38% 4,04% 2,92% 2,92%
               
Any de revisió 2008 2010 2012 2014 2016  2018  
Interès 4,65% 2,33% 3,05% 3,05% 1,91% 1,91%   Pla 2002-2005. Els préstecs formalitzats d'acord amb el Reial decret 1/2002, d'11 de gener, es revisen cada any.

Any de revisió   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Interès 4,45% 3,96% 3,16% 3,07% 3,21% 4,39% 5,13% 3,74%
                 
Any de revisió 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017
Interès 2,58%  2,57% 3,38% 2,76% 2,97% 2,37% 1,87% 1,75 % 
                 
Any de revisió 2018              
Interès 1,76%              Pla 2005-2008. Els préstecs formalitzats d'acord amb el Reial decret 801/2005, d'1 de juliol, es revisen cada any.

Any de revisió 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Interès 2,95% 3,14% 4,35% 5,09% 4,01% 2,60% 2,57%
               
Any de revisió 2012 2013 2014 2015 2016  2017  2018
Interès 2,39% 2,78% 2,98% 2,44% 1,90%  1,75%  1,76%

 

(*) En el cas d’adquirents d'habitatges de/amb protecció oficial que es van subrogar al préstec qualificat del promotor, els anys es compten a partir de la data que va formalitzar el préstec el promotor.

Aquest tipus d'interès serà aplicat directament per les entitats de crèdit d'acord amb el que disposa la Resolució del Ministeri de Foment de 23 d’abril de 2018 (BOE núm. 111 de 8 de maig de 2018).

 

Pla d'habitatge 2009-2012

L’interès inicial dels préstecs convinguts formalitzats d’acord amb el Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre  és l’euribor a 12 mesos publicat pel Banc d'Espanya en el BOE el mes anterior al de la data de formalització del préstec, més un diferencial que pot anar de 25 a 125 punts basics.
Aquest interès, es revisarà cada 12 mesos, prenent com a referència l’euribor a 12 mesos publicat pel Banc d’Espanya al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el mes anterior al de la revisió.

Data d'actualització:  18.05.2018

Informació relacionada