• Imprimeix

Mapa de les zones geogràfiques i les àrees de demanda residencial forta i acreditada

En aquest mapa podeu trobar les zones geogràfiques de referència a efectes de ponderació entre la ubicació de l’habitatge i els ingressos de les unitats que hi habiten, com a criteri per a l’atorgament d’ajuts, i per a la fixació de la renda màxima de lloguer i els preus màxims de venda dels habitatges amb protecció oficial (HPO) i d'habitatges de preu concertat (HPC). 

També podeu visualitzar les àrees de demanda residencial forta i acreditada definides en del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge i les definides en la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, aplicables al tanteig i retracte regulat pel Decret llei 1/2015 i en l'impost sobre els habitatges buits creat per la Llei 14/2015.