• Imprimeix

Preus màxims de venda i renda dels habitatges protegits

Per tal de saber el preu de venda màxim dels habitatges protegits hem de saber el número d'expedient de construcció a l'empara del qual es va qualificar l'habitatge. Aquest número es pot trobar a l'escriptura de compravenda o bé al Registre de la Propietat Urbana corresponent (finca matriu) i ens indica l'any en què es va demanar la protecció oficial (els dos últims dígits de l'expedient).

  1. Expedients anteriors a 1969 (parc privat i parc públic)
   Aquests habitatges estan qualificats a l'empara del Reglament d'habitatges de renda limitada de 24 de juny de 1955 per un termini de 20 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva i actualment són tots habitatges lliures.
    
  2. Expedients 1969-1978
   Aquests habitatges estan qualificats a l'empara del Reglament d'habitatges de protecció oficial de 24 de juliol de 1968 per un termini de 50 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva.

   1. Parc privat
    El format del número d'expedient d'aquests habitatges comença sempre per la lletra de la província.
      Barcelona Girona Lleida Tarragona
    Grup primer B-GI-XXXX-XX G-GI-XXXX-XX  L-GI-XXXX-XX  T-GI-XXXX-XX
    Grup segon B-II-XXXX-XX G-II-XXXX-XX L-II-XXXX-XX T-II-XXXX-XX
    Subvencionats B-VS-XXXX-XX G-VS-XXXX-XX L-VS-XXXX-XX T-VS-XXXX-XX   
    El preu de venda d’aquests habitatges és el que lliurament acordin les parts (art. 1 del Reial decret 727/1993, de 14 de maig).
     
   2. Parc públic
    El format del número d'expedient d'aquests habitatges és:
    Barcelona Tarragona Lleida Girona
     B-CD-XXXX-X  G-CD-XXXX-XX  L-CD-XXXX-XX  T-CD-XXXX-XX

    El preu de venda màxim per metre quadrat útil d'habitatge depèn de la localitat on es troba l'habitatge, podeu consultar les zones en aquest enllaç.
    Zona A* Zona B Zona C Zona D
    1.940,48 € 1.576,64 € 1.394,72 € 1.212,80 €

    El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 60% del preu per metre quadrat útil d'habitatge.

    * El preu de venda dels habitatges situats a Badia del Vallès és el 50% d'aquesta quantia. Les persones titulars d'aquests habitatges poden demanar autorització a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per poder vendre a 1.940,48 € el metre quadrat útil.
     
  3. Expedients de 1979 - 2001 (parc privat i parc públic)
   Aquests habitatges estan qualificats a l'empara del Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre per un termini de 30 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva i poden ser de règim general o règim especial.
   El format del número d'expedient d'aquests habitatges comença sempre pel codi postal de la província: 
   Barcelona Tarragona Lleida Girona
   08-1-XXXX-XX 17-1-XXXX-XX 25-1-XXXX-XX 43-1-XXXX-XX

   El preu de venda màxim per metre quadrat útil d'habitatge depèn de la localitat on es troba l'habitatge i el règim de la qualificació.
     Zona A Zona B Zona C Zona D
   Règim general  1.940,48 € 1.576,64 € 1.394,72 € 1.212,80 €
   Règim especial  1.705,50 € 1.478,10 € 1.307,55 € 1.137,00 €

   El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 60% del preu per metre quadrat útil d'habitatge.

  4. Expedients de 2002 i posteriors (parc privat i parc públic)
   • Habitatges qualificats a l'empara del Decret 157/2002
    Aquests habitatges es van qualificar per un termini de 20 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva i poden ser de règim general o règim especial.
   • Habitatges qualificats a l'empara del decrets 454/2004, 244/2005 i 13/2010
    El termini de la qualificació d'aquests habitatges depèn de la qualificació del sòl.
    • Sòls sense prescripció urbanística destinats a habitatge protegit: 30 anys
    • Sòls qualificats destinats a habitatge protegit: tot el temps que es mantingui la qualificació del sòl amb aquesta destinació, amb un mínim de 30 anys.

Aquests habitatges poden ser de règim general, règim especial o preu concertat.
El format del número d'expedient d'aquests habitatges comença sempre pel codi postal de la província.

Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de l'Ebre
08-B-XXXX-XX 17-G-XXXX-XX 25-L-XXXX-XX 43-T-XXXX-XX 43-E-XXXX-XX

El preu de venda màxim per m2 útil d'habitatge depèn de la localitat on es troba l'habitatge i el règim de la qualificació:

  Zona A Zona B Zona C Zona D
Règim general 1.940,48 € 1.576,64 € 1.394,72 € 1.212,80 €
Règim especial 1.705,50 € 1.478,10 € 1.307,55 € 1.137,00 €

El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 60% del preu per metre quadrat útil d'habitatge.

  Zona A1 i A2 Zona A3 Zona B Zona C Zona D
Preu concertat 3.001,68 € 2.728,80 € 2.183,04 € 1.773,72 € 1.364,40 €

El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 50% del preu per metre quadrat útil d'habitatge.

   • Habitatges qualificats a l'empara del Decret 75/2014

El termini de vigència de la qualificació d'aquests habitatges depèn del municipi on està ubicat i de la qualificació del sòl

   1. Promocions situades en municipis inclosos en àrees de demanda residencial forta i acreditada:
    • Promocions sobre sòls de reserva destinats a protecció oficial: 20 anys
    • Promocions sobre sòls sense reserva destinats a protecció oficial: 10 anys
   2. Promocions situades en municipis NO inclosos en àrees de demanda residencial forta i acreditada:
    • Promocions sobre sòls de reserva destinats a protecció oficial: 10 anys
    • Promocions sobre sòls sense reserva destinats a protecció oficial: 5 anys

Aquests habitatges poden ser de règim general, règim especial o preu concertat.
El format del número d'expedient d'aquests habitatges comença sempre pel codi postal de la província:

Bacelona Girona Lleida Tarragona Terres de l'Ebre
08-B-XXXX-XX 17-G-XXXX-XX 25-L-XXXX-XX 43-T-XXXX-XX 43-E-XXXX-XX

El preu de venda màxim per metre quadrat útil d'habitatge depèn de la localitat on es troba l'habitatge i el règim de la qualificació.

  Zona A Zona B Zona C Zona D
Règim general 1.940,48 € 1.576,64 € 1.394,72 € 1.212,80 €
Règim especial 1.705,50 € 1.478,10 € 1.307,55 € 1.137,00 €

El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 50% del preu per metre quadrat útil d'habitatge (25% si el garatge, tant de cotxe com de motocicleta, està situat en superfície de parcel·la i és obert).

  Zones A1 i A2 Zona A3 Zona B Zona C Zona D
Preu concertat 3.001,68 € 2.728,80 € 2.183,04 € 1.773,72 € 1.364,40 €

El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 40% del preu per metre quadrat útil d'habitatge (20% si el garatge, tant de cotxe com de motocicleta, està situat en superfície de parcel·la i és obert).

Aquests habitatges estan qualificats a l'empara del Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre, per un termini de 30 anys comptats a partir de la data de la qualificació definitiva.

Format de l'expedient:

 • Expedients anteriors a 2015
  No tenen un format determinat com els de promoció privada.
  Alguns formats són: B-XXXX-H, B-XX-XXX, XXXXX, etc.
 • Expedients de 2015 i posteriors
  Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de l'Ebre
  08-B-7XXX-XX 17-G-7XXX-XX 25-L-7XXX-XX 43-T-7XXX-XX 43-E-7XXX-XX

El preu de venda màxim per metre quadrat útil d'aquests habitatges depèn dels anys que han transcorregut des de la data de la qualificació definitiva (no hi ha zones).

 • Durant els cinc primers anys: no es poden transmetre.
 • Del sisè any al quinzè (inclosos): 545,76 €.
 • Del setzè any al trentè (inclosos): 477,54 €.

El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 60% del preu per metre quadrat útil d'habitatge.

 1. Habitatges qualificats per a lloguer
  La renda màxima dels habitatges protegits qualificats per a lloguer és:
  • Contractes formalitzats durant el primer any, comptat a partir de la data de la qualificació definitiva: renda que consta a la qualificació definitiva.
  • Contractes formalitzats un cop hagi transcorregut un any des de la data de la qualificació definitiva:
   • La corresponent a un habitatge que es qualifiqui provisionalment en la mateixa data, o bé,
   • La que resulti d'incrementar el preu que consti en la qualificació definitiva amb la variació de l'índex de preus del consum (IPC) entre l'any de la qualificació i el del contracte de lloguer.
 2. Habitatges qualificats per a venda
  Els habitatges qualificats per a venda s'han de destinar a domicili habitual i permanent de les persones titulars, si per algun motiu degudament justificat no podeu viure a l'habitatge i voleu llogar-lo cal que demaneu l’autorització per fer-ho a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que justifiqueu documentalment aquests motius.
  En aquest cas, la renda màxima que podeu percebre és la que consti a la resolució d'autorització del lloguer.

Preus de venda i lloguer d'HPO segons el Decret 75/2014, de 27 de maig.

Podeu consultar les zones en aquest enllaç

 
RÈGIM ESPECIAL    
VENDA     
Zona  Habitatge
(Euros/m2 de superfície útil)
Annexos
(50% del preu de venda)
1.705,50 852,75
1.478,10 739,05
1.307,55 784,53
D 1.137,00 568,50
     
LLOGUER    
Zona  Habitatge
(Euros/mes/m2 de superfície útil) 
Annexos
(50% del preu de lloguer)
6,40 3,20
5,54 2,77
4,90 2,45
D 4,26 2,13
     
RÈGIM GENERAL    
VENDA     
Zona  Habitatge
(Euros/m2 de superfície útil) 
Annexos
(50% del preu de venda
1.940,48 970,24
1.576,64 788,32
1.394,72 697,36
1.212,80 606,40
     
LLOGUER    
Zona  Habitatge
(Euros/mes/m2 de superfície útil) 
Annexos
(50% del preu de lloguer)
7,28 3,64
5,91 2,96
5,23 2,62
4,55 2,28
     
RÈGIM PREU CONCERTAT    
VENDA     
Zona  Habitatge
(Euros/m2 de superfície útil) 
Annexos
(40% del preu de venda)
A1  3.001,68 1.200,67
A2  3.001,68 1.200,67
A3  2.728,80 1.091,52
2.183,04 873,22
1.773,72 709,49
1.364,40 545,76
     
LLOGUER    
Zona  Habitatge
(Euros/mes/m2 de superfície útil) 
Annexos
(40% del preu de lloguer)
A1  8,89 3,56
A2  8,89 3,56
A3  8,89 3,56
7,23 2,89
6,39 2,56
5,56 2,22