• Imprimeix

Ajuts per pagar el lloguer o la hipoteca en cas de dificultats econòmiques

Hi ha algun tipus d’ajuts per pagar el lloguer d’un habitatge?

El Pla per al dret a l’habitatge vigent preveu ajuts adreçats a diferents col·lectius susceptibles de ser exclosos socialment per motius residencials: prestacions per pagar el lloguer i prestacions d’urgència especial per atendre situacions en què es produeixen rebuts impagats.

Per obtenir prestacions per pagar el lloguer cal complir una sèrie de requisits, com no superar el límit d’ingressos de la unitat de convivència ni l’import que es paga de lloguer segons la zona geogràfica.

S’atorguen per a quatre anys i cada any es revisen les condicions dels beneficiaris per poder renovar-les.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Només es poden sol·licitar quan s’obre la convocatòria corresponent, que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es duen a terme les renovacions d’antics perceptors i l’opció a presentar la sol·licitud als nous llogaters de borses de mediació.

També hi ha les prestacions urgents per a impagaments del lloguer

En què consisteixen les prestacions urgents per a impagaments del lloguer?

Es tracta de prestacions econòmiques per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer. Cal complir una sèrie de requisits, com no superar el límit d’ingressos de la unitat de convivència, el límit de l’import impagat i el límit en les quotes de la renda de lloguer. Cal ser titular d’un contracte de lloguer.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Les prestacions urgents per cobrir situacions d’impagament de lloguer es poden sol·licitar en qualsevol moment. No es poden tornar a demanar fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.

Cal que els serveis socials emetin un informe de la situació del sol·licitant.

Els llogaters d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya no poden accedir a aquestes prestacions.

On es poden sol·licitar les prestacions per pagar el lloguer?

A les Borses de mediació per al lloguer social i a les oficines locals d’habitatge.

Si residiu a la ciutat de Barcelona, adreceu-vos al Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

En cas que a la vostra població no existeixi cap oficina local d’habitatge, ni d’àmbit municipal ni d’àmbit comarcal, podeu adreçar-vos a les diferents seus territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

En cas de no haver pagat el lloguer, si ja s’ha produït el desnonament, hi ha algun ajut?

Sí, hi ha la prestació d’urgència especial per a persones desnonades.

Cal que les persones desnonades puguin pagar un lloguer, i hi ha un límit d’ingressos, així com un límit en l’import del lloguer que s’ha de pagar, segons la zona geogràfica.

No poden haver transcorregut més de 24 mesos entre la data del desnonament i la data de presentació de la sol·licitud.

Aquesta prestació  només pot ser atorgada una vegada.

 

En cas de conflicte o divergència sobre crèdits hipotecaris, on em puc adreçar?

Si tinc dubtes sobre les clàusules de les hipoteques, on em puc adreçar?

Si em trobo en una situació de sobreendeutament, com em pot ajudar la Generalitat?

Els serveis de mediació d’Ofideute ofereixen assessorament i mediació en els casos de sobreendeutament de persones que es troben en una situació d’incapacitat manifesta  per afrontar els deutes derivats d’una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes, com ara l’atur, la incapacitat d’un membre de la unitat familiar o altres de similars, de manera que tot plegat implica un augment significatiu de la càrrega hipotecària i  provoca una disminució important de la capacitat econòmica d’aquestes persones.

I si tinc dificultats per pagar la hipoteca, em pot ajudar la Generalitat?

La Generalitat disposa d’un servei d’assessorament gratuït sobre el deute hipotecari: Ofideute, adreçat a les famílies que tenen dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal.

Ofideute informa les famílies sobre les conseqüències dels impagaments de les quotes hipotecàries i les responsabilitats davant d’un possible inici de procediment judicial d’execució hipotecària.

Intercedeix per la família amb dificultats de pagament davant l’entitat financera creditora per tal de renegociar un nou acord pel retorn del préstec hipotecari que faci viable el pagament i li permeti seguir residint en l’habitatge, o la resolució no onerosa del contracte.

O bé, si és el cas, negocia la possibilitat de deixar l’habitatge en la forma de dació en pagament, o sigui, que l’entitat financera accepti, amb el lliurament de l’habitatge, la cancel·lació total del deute, i fins i tot, en algunes circumstàncies, de forma simultània a la petició de dació, pot demanar que us permetin quedar-vos-hi en règim de lloguer.

 

 

Hi ha ajuts si tinc dificultats per pagar la hipoteca?

Hi ha prestacions d’urgència especial per atendre situacions puntuals d’impagaments de quotes hipotecàries. Heu de complir una sèrie de requisits, com no superar el límit d’ingressos de la unitat de convivència, el límit de l’import impagat ni el límit en les quotes d’hipoteca. Cal que sigueu titular d’un crèdit hipotecari.

També cal garantir la liquidació del deute, estar en condicions de continuar pagant les quotes d’amortització hipotecàries, i haver pagat les quotes d’amortització hipotecària durant un mínim de 12 mesos anteriors al període per al qual se sol·licita la prestació.

Els serveis socials han d’emetre un informe de la situació del sol·licitant.

 

En cas de no haver pagat les quotes hipotecàries, si ja s’ha produït una execució hipotecària, hi ha algun tipus d’ajut?

Sí, hi ha la prestació d’especial urgència per a persones que han patit una execució hipotecària.

Cal que les persones que han patit una execució hipotecària puguin pagar un lloguer, i hi ha un límit d’ingressos, així com un límit en l’import de lloguer a pagar, segons la zona geogràfica.

No poden haver transcorregut més de 24 mesos entre la data de l’execució hipotecària i la data de presentació de la sol·licitud.

Aquesta prestació només pot ser atorgada una vegada.

 

On es poden demanar les prestacions d’urgència especial?

És imprescindible disposar de l’informe social. Adreceu-vos als serveis socials del vostre municipi, els quals poden tramitar la sol·licitud de la prestació.

Si residiu a la ciutat de Barcelona, consulteu el web del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

També us podeu adreçar a les borses de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d’habitatge.

En cas que a la vostra població no hi hagi cap oficina local d’habitatge, ni d’àmbit municipal ni d’àmbit comarcal, podeu adreçar-vos a les seus territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

On m’he d’adreçar si estic en procés de d’execució hipotecària o de desnonament?

A l’ajuntament (serveis socials i oficines locals d’habitatge) o a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. També podeu assistir a l’assessorament col·lectiu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de la vostra localitat.

Podeu demanar més informació als organismes següents:

Als Servei d’Orientació Jurídica (SOJ)

Als serveis de mediació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Ofideute)

A les Oficines locals d’habitatge i borses de mediació per al lloguer social

 

Quines mesures hi ha per evitar la pèrdua de l’habitatge?

El reallotjament obligatori en règim de lloguer social i el reallotjament per part de l’Administració.

Qui està obligat a oferir el reallotjament en règim de lloguer social?

 • Les persones jurídiques, instants de processos judicials de desnonament per impagament de rendes de lloguer o processos judicials d’execució hipotecària, que siguin titulars d’habitatges inscrits al Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, o titulars d’habitatges susceptibles de ser-hi inscrits.
 • Les persones jurídiques, titulars d’habitatges inscrits al Registre esmentat anteriorment, o titulars d’habitatges susceptibles de ser-hi inscrits.
 • Les persones jurídiques, titulars d’habitatges que havien estat inscrits al Registre esmentat anteriorment i que els han adquirit en primera o en posteriors transmissions.
 • També tenen l’obligació d’oferir el reallotjament en règim de lloguer social, els titulars dels habitatges que compleixin els requisits explicats al paràgraf anterior, encara que siguin un fons de totalització d’actius o que l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o participacions de societats mercantils.

Qui es pot acollir a un reallotjament en règim de lloguer social?

En el cas de les hipoteques, es poden acollir al lloguer social aquelles persones o unitats familiars que siguin titulars d’un préstec o crèdit hipotecari i que hagin perdut l’habitatge per algun dels següents motius:

 • Que es faci la transmissió de l’habitatge per un acord de compensació, o dació en pagament del préstec o del crèdit hipotecari sobre l’habitatge habitual.
 • Que es faci la signatura de la compravenda de l’habitatge que tingui com a causa de la venda la impossibilitat del prestatari de retornar el préstec o crèdit hipotecari.
 • Que es produeixi l’execució hipotecària.

En el cas que visquin de lloguer, cal que siguin titulars d’un contracte de lloguer vigent i que es trobin en situació de desnonament per impagament de lloguer.

Tant si tenen un préstec hipotecari com si viuen de lloguer, també han de complir aquests requisits:

 • Que no tinguin una alternativa d’habitatge pròpia.
 • Que es trobin en risc d’exclusió residencial. S’entén que es troben en aquesta situació les persones o unitats familiars quan els seus  ingressos són  inferiors a:
  • Si es tracta de persones que viuen soles: 2 vegades l’IRSC.
  • Si es tracta d’unitats de convivència  de més d'una persona: 2,5 vegades l’IRSC.
  • En cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència: 3 vegades l’IRSC.

Què es considera un lloguer social?

La proposta de lloguer social és considerada com a tal  si compleix els requisits següents:

 • La renda mensual màxima no pot ser superior:
  • Al 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,89 de l’IRSC
  • Al 12% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 de l’IRSC.
  • Al 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors al 0,95% de l’IRSC.

   Podeu consultar les taules al web habitatge.gencat.cat 
 • Preferentment, s'ha d’oferir l’habitatge afectat pel procediment o, alternativament, un habitatge situat dins del mateix municipi, llevat que es disposi d’un informe dels serveis socials municipals que acrediti que el trasllat a un altre municipi no ha d’afectar negativament la situació de risc d’exclusió residencial de la unitat familiar.

 • La durada del contracte ha de ser per un període mínim de 3 anys.

 • Si el reallotjament es fa en un habitatge alternatiu,  simultàniament s’ha de signar un  pla d’acompanyament orientat a ajudar-los a recuperar la plena autonomia.

 

L’Administració com farà el reallotjament de persones afectades per un desnonament o una execució hipotecària?

Aquest reallotjament es farà a través de les Meses d’Emergència municipals o de la Generalitat de Catalunya.

L’Administració disposa d’un termini màxim de 3 mesos per a resoldre aquesta sol·licitud de reallotjament.

Si un cop transcorregut aquest termini no s’ha dictat resolució expressa, s’entén que la sol·licitud ha estat estimada per silenci positiu, i per tant queda autoritzada la sol·licitud de reallotjament.

On m’he adreçar per tenir més informació?

Data d'actualització:  06.03.2017