• Imprimeix

Cèdules d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per: 

  • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.
  • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció.

De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (augment del nombre d’habitatges, canvi d’ús per crear un habitatge, redistribució total de l’habitatge: ampliacions, remuntes i enderrocament de tot l’edifici en què es deixen únicament les façanes).

De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.

De primera ocupació:  amb l’imprès normalitzat i documentació complementària.

De segona ocupació: cal que us adreceu a un tècnic (arquitecte o arquitecte tècnic) per tal que faci el certificat d’habitabilitat corresponent.

Després, el mateix tècnic pot fer la tramitació directament a les oficines que correspongui o telemàticament.

Si la tramitació no la fa el tècnic, la podeu fer com a particular.

Cal presentar  el certificat d’habitabilitat degudament formalitzat i, en alguns casos, documentació complementària. També s’han de pagar unes taxes.

 

El certificat d’habitabilitat té una validesa de 12 mesos a partir de la data de la seva emissió.

Aquest certificat és al mateix formulari de sol·licitud.

No, però en cas que el tràmit col·legial (número de registre o visat) no consti a la sol·licitud cal presentar el certificat del col·legi oficial corresponent que acrediti que el tècnic està col·legiat i pot exercir la professió.

El termini per notificar l’atorgament o denegació de la cèdula d’habitabilitat és de 30 dies hàbils a partir de la data de recepció en el Registre de l’Agència de l’Habitatge  de la sol·licitud amb la documentació completa.

Sí, per l’any 2016 la quantia de les taxes és de:

  1. Habitatges nous:
    • Un habitatge: 40,95 €
    • De dos a cinc habitatges: 25,20 €
    • De sis o més habitatges: 18,90 €
  2. Habitatges usats: 18,90 €

La taxa es pot pagar en el moment de la presentació de la sol·licitud, sempre que l’oficina permeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit.

En cas que no es pugui pagar amb targeta, es lliura al sol·licitant una carta de pagament que cal que faci efectiva en alguna oficina de CaixaBank o bé al Servicaixa.

Hi ha un termini de 45 dies a partir de la data d’expedició de la carta de pagament per efectuar el pagament de la taxa. Transcorregut aquest termini, se’n requereix una de nova.

Fins que no s’hagi pagat la taxa no es podrà tramitar la cèdula d’habitabilitat.

A les Oficines locals d’habitatge i a les oficines del Consorci de l’Habitatge de Barcelona no es pot pagar amb targeta. En aquests casos, s’emet una carta de pagament.

A les OACs del Departament de Territori i Sostenibilitat (Barcelona-Aragó, Lleida-Clot de les Monges). També a l’OAC de Girona i a les oficines de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Tarragona i les Terres de l’Ebre. El sol·licitant rep un justificant del pagament.

En aquest cas el sol·licitant rebrà per correu una carta de pagament amb l’import de la taxa que ha de pagar en alguna oficina de CaixaBank o bé al Servicaixa.

Les persones que presentin la sol·licitud per via telemàtica només poden fer el pagament amb targeta de crèdit o dèbit a l’apartat Tràmits del web.

Es pot optar, depenent de l’oficina de tramitació, per recollir-la presencialment o bé per rebre-la per correu ordinari.

Qualsevol persona que presenti el comprovant de la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat.

També la poden recollir, sense el comprovant, els mateixos interessats (sol·licitant i propietari) que s’identifiquin amb el seu NIF o qualsevol altra persona que porti una autorització del sol·licitant o propietari.

Sí, es pot fer un duplicat de la cèdula sempre que estigui vigent.

Trucant al telèfon 012, d’atenció ciutadana.

De forma telemàtica: a través de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (tramits.gencat.cat) si es tracta de segona ocupació.

A les oficines locals d’habitatge que han signat un conveni de col·laboració i  encàrrec de gestió amb l’Agència i que gestionen les cèdules. Podeu trobar les adreces i telèfons al web agenciahabitatge.gencat.cat

A Barcelona ciutat, a les oficines del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Podeu consultar les adreces al web del Consorci www.consorcihabitatgebcn.cat.

A les OAC del Departament de Territori i Sostenibilitat (Barcelona-Aragó i Lleida-Clot de les Monges),  a l’OAC de Girona i als serveis territorials d’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

 

Data d'actualització:  06.03.2017