• Imprimeix

Dació en pagament

La dació en pagament consisteix en la transmissió o el lliurament de l’habitatge per part dels propietaris, titulars d’un préstec hipotecari, al creditor o a qualssevol societat del seu grup a canvi que es doni per saldat el deute que han contret amb el creditor.

La dació en pagament requereix l’acord de les dues parts, els titulars de l’habitatge i el creditor.

Us podeu adreçar als punts d’Ofideute que hi ha a tot el territori, per tal que us assessorin i us acompanyin en el procés de negociació amb l’entitat de crèdit

Sí, els habitatges protegits també poden ser objecte de dació en pagament.

No, d’acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 1/2013, de 14 de maig:

  • No s’exigirà autorització administrativa als titulars d’habitatges protegits.
  • Els titulars d’habitatges protegits no han de reintegrar a l’Administració general de l’Estat els ajuts rebuts.

En tot cas, la dació en pagament no implica la desqualificació de l’habitatge, ni la modificació del seu règim jurídic, per tant, l’habitatge continua essent protegit i els nous titulars han de complir totes les condicions establertes a la normativa a l’empara de la qual està qualificat l’habitatge.

 

El nou titular de l’habitatge

  • El pot vendre a persones físiques que compleixin les condicions per ser titulars d’un habitatge protegit i ha de dur a visar el document de compravenda.
  • El pot llogar si prèviament ha demanat l’autorització a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en les condicions establertes a la resolució d’autorització.

Els habitatges protegits no es poden llogar sense l’autorització de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per tant, en aquest cas, abans de fer la dació en pagament i el lloguer de l’habitatge en el mateix acte, cal demanar l’autorització de lloguer, les condicions de lloguer han de ser les establertes a la resolució d’autorització i el contracte de lloguer s’ha presentar a l’Agència perquè el visi.

Data d'actualització:  19.07.2016