• Imprimeix

Inspecció tècnica d’edificis (ITE)

Tenir establert un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

Una vegada obtingut l'informe tècnic, elaborat mitjançant el Generador d'informes ITE, cal sol·licitar a l'Administració el certificat d'aptitud de l'edifici.

Els edificis amb ús d’habitatge, sempre que es compleixi qualsevol dels supòsits següents:

  • Si ho determina el programa d’inspeccions que consta a continuació.
  • Si ho determinen programes o ordenances locals, que han de respectar com a mínim el que estableix la normativa vigent.
  • Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics d’ajuts per al foment de la rehabilitació.

Estan exempts de passar la ITE els edificis per als quals s’hagi iniciat l’expedient de declaració de ruïna.

Edificis plurifamiliars

Antiguitat de l’edifici
Termini per passar la inspecció
Anterior a 1930
Fins al 31/12/2012
Entre 1931 i 1950
Fins al 31/12/2013
Entre 1951 i 1960
Fins al 31/12/2015
Entre 1961 i 1971
Fins al 31/12/2016
A partir de 1972
L’any que compleixi els 45 anys d’antiguitat

 Habitatges unifamiliars

Antiguitat de l’edifici
Termini per passar la inspecció
Anterior a 1900
Fins al 31/12/2016
Entre 1901 i 1930
Fins al 31/12/2017
Entre 1931 i 1950
Fins al 31/12/2018
Entre 1951 i 1960
Fins al 31/12/2019
Entre 1961 i 1975
Fins al 31/12/2020
A partir de 1975
L’any que compleixi els 45 anys d’antiguitat
Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data que caduqui la cèdula.

En el cas d’edificis que duguin a terme rehabilitacions integrals, i disposin de llicència de primera ocupació el termini d’antiguitat de 45 anys de l’obligació de passar la inspecció tècnica s’inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el certificat final d’obra i habitabilitat.

D’acord amb la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, no disposar de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici és una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, en els supòsits en què sigui exigible, i pot comportar sancions.

Si ja heu fet l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) però no l’heu presentat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per demanar el certificat d’aptitud, l’haureu de tornar a fer. Només serà vàlid si encara no fa 4 mesos de l’emissió de l’informe.

Si ja heu fet la ITE, vau presentar-la a l’Agència per demanar el certificat d’aptitud, però encara no heu rebut resposta, podeu adreçar-nos una consulta a la bústia de contacte que trobareu a qualsevol web de la Generalitat de Catalunya.

No és la notificació de cap procediment sancionador, sinó que la carta és un advertiment de les conseqüències que pot tenir no fer la inspecció tècnica d’edificis, ja que és una obligació de la propietat. No fer-la constitueix una infracció que pot ser objecte de sanció.

Si heu rebut la carta d’avís, és que el termini per fer la ITE ja ha finalitzat, per tant, és aconsellable que la feu al més aviat possible i la presenteu a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ja que actualment esteu exposats a una sanció. Si hi hagués qualsevol accident a la finca, la sanció encara podria ser més elevada.

La Generalitat de Catalunya ha engegat una campanya informativa sobre l’obligatorietat de fer la ITE d’acord amb la normativa vigent. Tothom que estigui obligat a fer-la rebrà aquesta carta. Com que es tracta d’una campanya que afecta milers d’edificis a tot el territori de Catalunya, s’ha esglaonat l’enviament dels avisos perquè es puguin atendre adequadament les possibles consultes dels ciutadans. No obstant això, aquells edificis que per raó de la seva antiguitat estan obligats a fer la ITE, no cal que esperin a rebre l’avís per tirar endavant la inspecció i ja la poden fer.

Es determina d'acord amb l'any de construcció que consta al cadastre. En el cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos en dret (certificat de final d’obra o certificat de primera ocupació són els documents més habituals que es poden aconseguir dels arxius municipals per certificar la data de construcció).

L’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a la inspecció tècnica correspon als propietaris; en el cas d’edificis en règim de propietat horitzontal, a la comunitat de propietaris. Fer la ITE és una obligació legal per a aquells edificis de més de 45 anys.

Les persones propietàries i els ocupants han de facilitar l'accés als habitatges i altres entitats en el moment de la inspecció, amb la finalitat de possibilitar la inspecció de l'edifici.

El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica és a càrrec dels propietaris de l’edifici. En cas que els propietaris no puguin assumir-lo, les administracions públiques poden subvencionar el cost de la ITE si demanen ajuts per finançar les obres de rehabilitació corresponents i els són atorgats. La manca de recursos no eximeix la propietat de l’obligació de fer la ITE.

Consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar l’estat de l’edifici, indicant i qualificant les deficiències existents així com orientar a la propietat en les actuacions a realitzar. En cap cas, té per objecte detectar vicis ocults.

S’elabora d’acord amb el model normalitzat i el format aprovat per l’agència d’habitatge de Catalunya. Aquest model es pot obtenir al web habitatge.gencat.cat, al tràmit corresponent.

Arquitectes, arquitectes tècnics, aparelladors, enginyers de l’edificació, i graduats en ciències i tecnologies de l’edificació.

És un document normalitzat, aprovat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que descriu les característiques generals de l’edifici, en el qual el tècnic ha de fer constar el seu estat de conservació i descriure i qualificar les possibles deficiències aparents, constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns de l’edifici, tot i que s’hagi d’accedir per zones d’ús privatiu.

  • Presentar directament, o mitjançant un/a representant autoritzat, l’informe de la inspecció tècnica davant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a fi de sol·licitar el certificat d’aptitud corresponent, en un termini màxim de 4 mesos a partir de la data de tancament de l’informe tècnic. En cas que no es presenti l’informe d’inspecció tècnica dins d’aquest termini, l’Agència de l’Habitatge emetrà una resolució d’inadmissió de la sol·licitud del certificat d’aptitud perquè hauran transcorregut més de 4 mesos des de la data de tancament de l’informe
  • Executar de manera immediata i urgent l’adopció de les possibles mesures cautelars requerides en l’informe en el supòsit que aquestes no s’hagin executat anteriorment.
  • Aprovar un programa de rehabilitació quan s’hagin detectat deficiències que requereixin la supervisió per part de professionals tècnics competents i constituir un fons de reserva específic per respondre a les despeses que es derivin de les obres previstes en el programa i executar les obres de rehabilitació necessàries.
  • Lliurar, a requeriment de les administracions, la documentació acreditativa de l’elaboració, la presentació de l’informe i l'aprovació del programa de rehabilitació i el seu compliment.

Sí. La via telemàtica està disponible a l’apartat de Tràmits del web habitatge.gencat.cat.

Segons les deficiències que constin a l’informe, es pot trobar la següent resolució:

 

Tipus de deficiències
Tipus de resolucions de certificat d’aptitud
Vigència
Sense deficiències
Apte sense deficiències
10 anys
Amb deficiències lleus
Apte amb deficiències lleus
10 anys
Amb deficiències importants
Apte provisional amb informes de verificació cada 2 anys
6 anys
Amb deficiències greus i/o molt greus i
amb mesures cautelars degudament executades
Apte cautelarment amb informes de verificació com a mínim un cop l’any
3 anys
Amb deficiències greus i/o molt greus i
sense mesures cautelars degudament executades
Resolució denegatòria de l’aptitud
- - -
 

S’emet un cop s'hagi presentat l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (codi d’informe) juntament amb la sol·licitud d’emissió del certificat d’aptitud de l’edifici, i s’hagi fet la revisió administrativa de l’informe.

La notificació del certificat d’aptitud s’envia mitjançant correu certificat a l’adreça que s’indiqui a la sol·licitud a efectes de notificació. De moment encara no es pot fer la notificació telemàtica.

Tots els edificis s’han de sotmetre a una nova inspecció tècnica i presentar l’informe a l’Administració abans de la fi de la vigència del certificat d’aptitud.

Amb el certificat d’aptitud amb la qualificació d’apte sense deficiències o amb deficiències lleus.

En els altres supòsits, el certificat d’aptitud només acredita que la propietat compleix amb el deure de conservació i rehabilitació quan s’hagin fet les obres necessàries que hagin fet desaparèixer les deficiències qualificades com a molt greus, greus o importants.

És obligatori lliurar el certificat d’aptitud de l’edifici en els actes de transmissió d’habitatges.

En els actes i contractes de transmissió d’habitatges també cal lliurar als adquirents una còpia de l’informe d’inspecció tècnica en el cas que l’edifici estigui obligat a passar la inspecció.

La normativa reguladora és la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

Es pot fer la consulta per mitjà de la bústia de contacte.

Cal especificar les dades de l’edifici en qüestió

Bústia de contacte al web habitatge.gencat.cat, agenciahabitatge.gencat.cat

Accés directe a la bústia: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=%20651&set-locale=ca_ES

Si la sol·licitud es va tramitar abans del 27 de novembre de 2015 (inclòs) ja heu d'haver rebut una resposta a l’adreça de notificació que vau fer constar en la sol·licitud del certificat d’aptitud.

Si la sol·licitud és posterior al 27 de novembre de 2015 podeu consultar l'estat de l'expedient adreçant una consulta a la bústia de contacte que podeu trobar a qualsevol web de la Generalitat de Catalunya

En cas que s’hagin detectat deficiències, i així consti a l’informe d’inspecció, la propietat o la comunitat de propietaris han d’aprovar un programa de rehabilitació amb la supervisió dels tècnics de confiança que tinguin.

La documentació per justificar la reparació únicament pot ser un altre informe d’inspecció tècnica d’edificis actualitzat (segons el Decret 67/2015).

El programa de rehabilitació s’ha de tenir fet en el termini d’un any si les deficiències són lleus o importants; en sis mesos si les deficiències són greus o molt greus.

Per a qüestions generals, al web habitatge.gencat.cat o adreçant una consulta a la bústia de contacte que podeu trobar a qualsevol web de la Generalitat de Catalunya.

Les consultes tècniques o de contingut sobre el Generador d’informes ITE s’han d’adreçar a les bústies indicades en el seu portal, o bé mitjançant les vies esmentades per a qüestions generals.

Les comunitats de propietaris o els propietaris han d’adreçar les consultes tècniques a algun professional del sector, per la qual cosa poden contactar amb els col·legis professionals d’arquitectes o d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació.

Àmbit

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació

Barcelona

Demarcació de Barcelona
Pl. Nova, 5
08001
Tel. 93 301 50 00
www.arquitectes.cat  

Delegació del Bages/Berguedà
C. Arquitecte Oms, 5 (Casa Lluvià)
08242 Manresa
Tel. 93 875 18 00

Delegació d'Osona
Pl. Bisbe Oliba, 2
08500 Vic
Tel. 93 889 26 91 i 93 889 25 66

Delegació del Vallès
C. Colom, 114, 1a planta (Vapor Universitari)
08222 Terrassa
Tel. 93 731 59 80

 

Delegació de Barcelona
C. Bon Pastor, 5
08021 Barcelona
Tel. 93 240 20 60
www.apabcn.cat 

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf
Pl. del Penedès, 3, 4a. planta
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 817 59 37

Delegació del Bages-Berguedà-Anoia
Plana de l'Om, 6, 3r
08240 Manresa
Tel. 93 872 97 99

Delegació del Maresme
Pl. Xammar, 2
08301 Mataró
Tel. 93 798 34 42

Delegació d'Osona
Rambla del Passeig, 71
08500 Vic
Tel. 93 885 26 11

Delegació del Vallès Occidental
C. Colom, 114, 1a planta (Vapor Universitari)
08222 Terrassa
Tel. 93 780 11 10

Delegació del Vallès Oriental
Josep Pinyol, 8
08402 Granollers
Tel.: 93 879 01 76

Girona

Demarcació de Girona
Pl. Catedral, 8 (Pia Almoina)
17004 Girona
Tel. 972 41 27 27

Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Pl. Clarà, 12, 1r.
17800 Olot
Tel. 972 27 27 00

Delegació de l'Alt Empordà
Pl. Església, 6
17600 Figueres
Tel. 972 50 50 33

C. Santa Eugènia, 19
17005 Girona
Tel. 972 21 18 54
www.aparellador.cat 

C. Antiga de Vidreres Sector Ind. Q, Nau D-18
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 37 12 23

C. Pirineus - C. Falgueres s/n,
polígon industrial
17460 Celrà
Tel. 972 49 30 37

Polígon industrial Pont del Príncep, parcel·la 28, sector 1
17469 Vilamalla
Tel. 972 52 61 39

C. Pagès Ortiz, 55
17230 Palamós
Tel. 972 31 56 65

Av. Europa 36
Polígon industrial Pla de Baix
17800 Olot
Tel. 972 26 00 71

Lleida

Demarcació de Lleida
C. Canyeret, 2
25007 Lleida
Tel. 973 23 40 51

Delegació del Pirineu
Pg. Joan Brudieu, 20
25700 La Seu d'Urgell
Tel. 973 35 36 00

C. Enric Granados, 5
25006 Lleida
Tel. 973 24 91 00

www.caatlleida.cat  

Tarragona

Demarcació de Tarragona
C. Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
Tel. 977 24 93 67

Rambla del President Macià, 6, bxs
43005 Tarragona
Tel. 977 21 27 99

www.apatgn.org 

Terres de l’Ebre

Demarcació de l'Ebre
C. Berenguer IV, 26, pral. (Casa Bau)
43500 Tortosa
Tel. 977 44 19 72


Ronda dels Docs, 6
43500 Tortosa
Tel. 977 44 37 80

www.catebre.cat 

 

Data d'actualització:  26.05.2017