• Imprimeix

Tramits i gestions relatives a la transmissió d'habitatges protegits

Són habitatges de o amb protecció oficial de promoció privada els promoguts per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, la promoció i adquisició dels quals es fa amb els ajuts establerts (préstecs hipotecaris amb una entitat de crèdit i/o subvencions) en els diferents plans d’habitatge. 

1.- Venda a terceres persones

Les persones titulars d’un habitatge protegit, el poden vendre en qualsevol moment, amb les condicions següents:

 • Durant els 10 primes anys: si els titulars van gaudir d’ajuts a l’adquisició (préstecs qualificats i/o subvencions), per fer la transmissió de l’habitatge han demanar l’autorització de venda a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, retornar tots els ajuts rebuts incrementats amb els interessos legals corresponents i cancel·lar el préstec qualificat.
 • Un cop hagin transcorregut 10 anys: no cal l’autorització de venda per fer la transmissió, ni retornar els ajuts rebuts, només cal tenir en compte que si a l’escriptura consta un dret de tempteig i retracte, o un dret d’opció de compra a favor d’algun organisme, s’ha de notificar a aquest organisme la decisió de transmetre’l, amb indicació del preu de la transmissió, la forma de pagament i les dades de les persones interessades (aquest organisme pot exercir el seu dret de tempteig i adquirir l’habitatge).
 • El preu de venda màxim no pot superar el legalment establert.
 • Els adquirents han de reunir les condicions fixades per a cada tipus d’habitatges protegits.
 • El document de transmissió s’ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè el visi i ha d’incloure les clàusules obligatòries.

 

2.-Venda entre titulars: en aquest cas només cal justificar que la persona que adquireix la part de l’altre copropietari compleix les condicions per ser titular d’un préstec qualificat, i no s’han de retornar els ajuts.

Les clàusules obligatòries en els documents de transmissió dels habitatges protegits són:

 • La identificació del número d’expedient de protecció oficial.
 • El preu de venda pactat.
 • Compromís dels adquirents de:
  • Destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent i que, en cap cas, el destinaran a segona residència o a un altre ús.
  • Ocupar l’habitatge en el termini de tres mesos a partir del seu lliurament.
 • Si el document que porteu a visar és un contracte de compravenda privat: compromís d’elevar aquest contracte a escriptura pública en el termini màxim de tres mesos comptats a partir de la data del contracte.
 • Si es tracta d’un habitatge qualificat a l’empara de la normativa de 2005 i anys posteriors: l’obligació de notificar al departament competent en matèria d’habitatge la decisió de transmetre’l mentre sigui vigent la qualificació. L’Administració de la Generalitat de Catalunya es reserva un dret d’opció legal.

 

Per demanar aquestes autoritzacions cal presentar el formulari normalitzat corresponent, i aportar la documentació que s’hi indica.

 

Per tenir aquesta informació cal presentar a les oficines de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el formulari normalitzat Sol·licitud d’informació d’un habitatge protegit, o enviar-lo per correu postal.

És important fer-hi constar el número d’expedient de protecció oficial a l’empara del qual està qualificat l’habitatge, ja que permet identificar la normativa concreta que estableix les condicions en què s’ha de fer la transmissió de l’habitatge (preu màxim de venda, requisits dels adquirents, etc).

Per demanar el visat cal presentar el formulari normalitzat corresponent, i aportar la documentació que s’hi indica.

 

Són habitatges de promoció pública els habitatges promoguts per un organisme públic (Incasòl i ajuntaments) quan la promoció i adquisició dels habitatges es finança amb pressupost de l’organisme promotor.

Venda a terceres persones

Els habitatges de promoció pública només es poden transmetre entre vius, en segones i posteriors transmissions, un cop hagin transcorregut 5 anys des de la data del contracte de compravenda i sempre que prèviament s’hagi liquidat la totalitat de les quanties que es paguin a termini al promotor.

Un cop transcorregut aquest termini, les persones titulars d’un habitatge de promoció pública el poden vendre, sense haver de demanar autorització a l’Administració, amb les condicions següents:

 • Que prèviament s’hagin liquidat la totalitat de les quanties que es paguin a termini al promotor.
 • En cas de constar a l’escriptura un dret de tempteig i retracte a favor d’algun organisme, han de notificar-li la decisió de transmetre’l, amb indicació del preu de la transmissió, la forma de pagament i les dades de les persones interessades en l’adquisició (aquest organisme pot exercir el seu dret de tempteig i adquirir l’habitatge).
 • El preu de venda màxim no pot superar el legalment establert.
 • Els adquirents ha de reunir les condicions fixades per ser titular d’un habitatge de promoció pública.
 • El document de transmissió s’ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè el visi i ha d’incloure les clàusules obligatòries.

Les clàusules obligatòries en els documents de transmissió dels habitatges protegits són:

 • La identificació del número d’expedient de protecció oficial.
 • El preu de venda pactat.
 • Compromís del/s adquirent/s de:
  • Destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent, i que, en cap cas, el destinarà/en a segona residencia o a un altre ús.
  • Ocupar l’habitatge en el termini de tres mesos des del seu lliurament.
 • Si el document que es porta a visar és un contracte de compravenda privat: compromís d’elevar aquest contracte a escriptura pública en el termini màxim de 3 mesos comptats des de la data del mateix.

Per tenir aquesta informació cal presentar a les oficines de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el formulari normalitzat Sol·licitud d’informació d’un habitatge protegit, o enviar-lo per correu postal.

És important fer-hi constar el número d’expedient de protecció oficial a l’empara del qual està qualificat l’habitatge.

Tant si es tracta d’un habitatge protegit de promoció privada com pública, els tràmits són aquests:

Les persones físiques titulars d’un habitatge protegit l’han de destinar al seu domicili habitual i permanent. Si, per algun motiu degudament justificat, no poden viure a l'habitatge i el volen llogar han de demanar autorització a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i justificar-ne documentalment el motiu.
En aquest cas:

 • Si els titulars van gaudir d’ajuts a l’adquisició (préstecs qualificats i/o subvencions) i encara no han transcorregut 10 anys des de la data de formalització del préstec qualificat, abans d’atorgar l’autorització de lloguer hauran de retornar tots els ajuts rebuts incrementats amb els interessos legals corresponents i cancel·lar el préstec qualificat (un cop transcorregut aquest termini, no cal retornar els ajuts rebuts ni cancel·lar el préstec).
 • La renda que es pot percebre serà com a màxim la que s’indiqui a la resolució d’autorització.
 • Els llogaters han d’estar inscrits al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial.
 • El contracte de lloguer s’ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè el visi dins del termini que s’indica a la resolució d’autorització i ha d’incloure les clàusules obligatòries.

Les clàusules d’inclusió obligatòries són:

 • La identificació del número d’expedient de protecció oficial.
 • La renda pactada.
 • El compromís dels llogaters de:
 • Destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent, i que, en cap cas, el destinaran a segona residència o a un altre ús.
 • Ocupar l’habitatge en el termini de tres mesos a partir del seu lliurament.

 

El visat és l’acte administratiu pel qual l’Administració comprova que el document de compravenda s’ajusta a la legalitat i que conté:

 • Les clàusules d’inclusió obligatòria.
 • Que s’estableix la durada i el tipus de protecció oficial.
 • Que el preu de venda no supera el màxim establert.
 • Que els adquirents o llogaters compleixen les condicions establertes per aquest tipus d’habitatge.

Les persones propietàries de l’habitatge protegit que es ven o lloga són les que tenen l’obligació de presentar el document de compravenda o lloguer a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè el visi.

Es pot sancionar els propietaris de l’habitatge, ja que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, estableix:

 • com a infracció lleu el fet de no sotmetre al tràmit de visat els contractes de transmissió dels habitatges protegits (art. 125.3.b).
 • que les infraccions lleus se sancionen amb una multa de fins a 9.000€ i que en cap cas no es poden imposar multes inferiors a 3.000€ (art. 118.3 i 4).
Data d'actualització:  06.03.2017