• Imprimeix

Demanda d'habitatge protegit

2015

En aquest apartat podeu trobar  informació sobre la demanda d’habitatge social, a través de l’explotació estadística de les persones que s’han inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya.

Aquesta estadística proporciona informació sobre la demanda d’habitatge social, a través de l’explotació estadística de les persones que s’han inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya.


ÀMBIT TEMPORAL: informació anual. Està disponible des de l’any 2012.


ÀMBIT GEOGRÀFIC: informació a nivell municipal.


VARIABLES PRESENTADES:


SOL·LICITUDS: nombre de sol·licituds donades d’alta com a vàlides a tots els Registres municipals de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial existents a Catalunya. La sol·licitud es computa en el municipi on resideix en sol·licitant.


INSCRIPCIONS VIGENTS: nombre total d’unitats de convivència que es troben inscrites en tots els Registres municipals de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya, amb independència de l’any en què han estat donats d’alta al Registre, i no han estat donats de baixa per cap motiu.

 2012201320142015
Demarcacions territorials        
Barcelona
56.047
58.276  60.158 63.832
Girona
4.069
5.006  5.820 6.930
Lleida
3.591
2.825  3.225 3.598
Tarragona
5.307
6.186  7.649 8.987
         
Catalunya
69.014
72.293  76.852 83.347
 2012201320142015
Demarcacions territorials        
Barcelona 9.411 7.002 6.665 10.146
Girona 1.376 1.056 991 1.193
Lleida 723 1.012 1.000 1.266
Tarragona 1.405 1.118 1.725 1.522
         
Catalunya 12.915 10.188 10.381 14.127
Data d'actualització:  30.06.2016