• Imprimeix

Demanda d'habitatge protegit

2016

En aquest apartat podeu trobar  informació sobre la demanda d’habitatge social, a través de l’explotació estadística de les persones que s’han inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya.

Aquesta estadística proporciona informació sobre la demanda d’habitatge social, a través de l’explotació estadística de les persones que s’han inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya.

Àmbit temporal: informació anual. Està disponible des de l’any 2012.

Àmbit geogràfic: informació a nivell municipal.

Variables presentades:

  • Sol·licituds: nombre de sol·licituds donades d’alta com a vàlides a tots els Registres municipals de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial existents a Catalunya. La sol·licitud es computa en el municipi on resideix en sol·licitant.
  • Inscripcions vigents: nombre total d’unitats de convivència que es troben inscrites en tots els Registres municipals de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya, amb independència de l’any en què han estat donats d’alta al Registre, i no han estat donats de baixa per cap motiu.
  2014 2015 2016
Demarcacions territorials      
Barcelona  60.158 63.832  73.381
Girona  5.820 6.930  8.295
Lleida  3.225 3.598 4.084
Tarragona  7.649 8.987 10.327 
Catalunya  76.852 83.347  96.087
  2014 2015

2016

Demarcacions territorials      
Barcelona 6.665 10.146 21.961
Girona 991 1.193 1.426
Lleida 1.000 1.266 1.379
Tarragona 1.725 1.522 1.478
Catalunya 10.381 14.127 26.244
Data d'actualització:  19.04.2017