• Imprimeix

Demanda d'habitatge protegit

En aquest apartat podeu trobar informació sobre la demanda d’habitatge social, a través de l’explotació estadística de les persones que s’han inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya.

Aquesta estadística proporciona informació sobre la demanda d’habitatge social, a través de l’explotació estadística de les persones que s’han inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya.

Àmbit temporal: informació anual. Està disponible des de l’any 2012.

Àmbit geogràfic: informació a nivell municipal.

Variables presentades:

  • Inscripcions vigents: nombre total d’unitats de convivència que es troben inscrites en tots els Registres municipals de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya, amb independència de l’any en què han estat donats d’alta al Registre, i no han estat donats de baixa per cap motiu.
  • Sol·licituds inscrites: nombre de sol·licituds donades d’alta com a vàlides a tots els Registres municipals de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial existents a Catalunya. La sol·licitud es computa en el municipi on resideix el sol·licitant.
  2016 2017
Demarcacions territorials    
Barcelona  73.381 89.960
Girona  8.295 9.311
Lleida  4.084 4.686
Tarragona  10.327 11.677
Catalunya  96.087 115.634

 

  2016 2017
Demarcacions territorials    
Barcelona 21.961 25.015
Girona 1.426 1.216
Lleida 1.379 1.221
Tarragona 1.478 1.517
Catalunya 26.244 28.969

 

Data d'actualització:  25.04.2018