• Imprimeix

Es constitueix la Mesa d'emergències de Vic per adjudicar pisos a famílies en situació de risc d'exclusió residencial

Aquest matí s’ha constituït la Mesa d’emergències de Vic (Osona), que valorarà les sol·licituds presentades i proposarà un règim d’adjudicació urgent com a mesura puntual davant les situacions d’emergència residencial. Aquesta mesa està integrada per representants de l’Ajuntament de Vic, del servei de Mediació i Intermediació Hipotecària, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i de l’empresa municipal d’habitatge Impulsvic SLU.

15/06/2017 17:06
170615_MesaVic

La Mesa s’ocuparà de valorar les sol·licituds presentades i proposarà el règim d’adjudicació de l’habitatge, que s’entén sempre com una mesura puntual a una situació d’emergència, i que normalment serà de lloguer, en règim d’ús d’habitació, o qualsevol altre forma de cessió d’ús. La voluntat és garantir la reserva d’un  tant per cent d’habitatges destinats a aquesta finalitat i que tindran caràcter rotatiu donada l’excepcionalitat en l’adjudicació.

 

Reglament que regula el funcionament de la Mesa i del Registre de sol·licitants HPO al municipi

La creació de la Mesa d’emergències de Vic ha estat possible gràcies a l’aprovació per part de l’Ajuntament de Vic del reglament que regula la seva gestió, així com la del Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial (HPO) del municipi. Aquest reglament té per objectiu ordenar tots els aspectes relacionats amb l’habitatge del municipi i definir les situacions d’emergència  social per pèrdua de l’habitatge, els requisits  que han de reunir les persones sol·licitants, els criteris de valoració  i el procediment d’adjudicació  d’habitatges de protecció oficial, així  com el règim organitzatiu i de funcionament de la Mesa d’emergències.

El text detalla quines són considerades situacions d’emergència i estableix la tipologia següent: persones o famílies que estiguin  en procés d’ésser desnonades del seu habitatge habitual, amb especial atenció  per a les situacions en què hi hagi menors a càrrec, persones que ja es troben sense llar, dones en situació de violència masclista, víctimes d’assetjament immobiliari, persones amb discapacitat sobrevingudes i les situacions derivades d’entitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social (XHIS).

El parc d’habitatge susceptible de ser destinat a aquestes urgències es nodreix d’habitatges propietat de l’Ajuntament de Vic, d’habitatges propietat de la Generalitat i administrats per l’Agència, d’habitatges que aportin promotors d’habitatge qualificats amb protecció oficial, habitatges convinguts, mediats, gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de titularitat privada o habitatges obtinguts mitjançant expropiació regulats en la normativa vigent.

 

Meses d’Emergències arreu del territori

Actualment,  ja hi ha 11 municipis que tenen la seva pròpia Mesa  d’Emergències (Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Martorell, Sabadell, Sant Adrià del Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vic). La resta de municipis de Catalunya que no disposen de Mesa pròpia es regulen per la Mesa d’Emergències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Més informació