• Imprimeix
Subvencions a entitats i associacions veïnals del parc d'habitatge públic

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 10148 - Subvencions a entitats i associacions veïnals del parc d'habitatge públic Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Termini de sol·licitud de la subvenció: el termini de presentació de sol·licituds és del 28 de juliol al 7 de setembre de 2018
 • Termini de presentació de la justificació de les actuacions: un cop acabades les actuacions, i en tot cas, fins el 30 de novembre de 2018 per despeses efectuades fins el 15 de novembre. Per a les despeses efectuades a partir d’aquesta data pot presentar-se fins el 15 de gener de 2019.

Formulari de sol·licitud normalitzat, que inclou les declaracions responsables següents:

 • Concurrència amb altres ajuts o subvencions.
 • Compliment dels requisits que estableix la Llei de subvencions.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries.

No caldrà aportar la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant si aquesta ja s'ha presentat amb anterioritat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagi experimentat cap modificació.

L'Agència de l'Habitatge pot requerir a l'entitat sol·licitant documentació complementària per tal de poder resoldre l'expedient.

Documentació específica relacionada amb l'objecte de la subvenció:

 1. Memòria del projecte o del programa de les activitats subvencionables que ha d'incloure:
  • L'explicació de les activitats objecte del projecte i la justificació de la finalitat.
  • Els recursos de què disposa l'entitat per dur a terme el projecte i el model de gestió per desenvolupar-lo.
  • El termini d'execució del projecte.
  • Pressupost complet i detallat, desglossat per conceptes. Quan el pressupost es refereixi a les obres d'adequació detallades en el punt B.1 haurà d'incloure l'estat dels amidaments i els preus unitaris i, si escau, la llicència municipal d'obres
 2. Acord de l'òrgan de govern de l'entitat, d'aprovació del projecte o programa i dels costos pels quals se sol·licita la subvenció.

Actuacions subvencionables

Són subvencionables els projectes i les activitats que promouen les entitats i associacions veïnals veïnals i les assegurances de responsabilitat civil vinculades a aquestes actuacions, incloses en els següents programes, que se iniciïn a partir de l'1 de gener de 2018 i finalitzin com a màxim el 15 de desembre de 2018.

A) Programa per al foment d'actuacions relacionades amb les comunitats de propietaris i residents:

A.1)  Mediació en la gestió de conflictes comunitaris, constitució de comunitats, formació en la gestió i administració comunitària,
A.3)  Actuacions per evitar la degradació del parc d'habitatges i d'àrees urbanes, l'infrahabitatge, el barraquisme, la sobreocupació, l'ocupació no autoritzada i situacions anàlogues.
A.4)  Actuacions per a la millora dels hàbits de consum, i de l'eficiència energètica, i per a l'ús i el manteniment dels espais comuns i de l'entorn.
A.5)  Actuacions de dinamització i cohesió social en parcs d'habitatge social.

La quantia màxima de subvenció que poden rebre les entitats per aquest programa és de 15.000 Euros.

B) Programa per a l'adequació i manteniment de les dependències que constitueixen la seu de les entitats veïnals i dels espais o elements comuns, que inclou les despeses següents:

B.1) Despeses d'adequació, rehabilitació i manteniment de les dependències que constitueixen la seu de les entitats veïnals i dels espais o elements comuns (fins a un màxim de 1.900 euros).
B.2) Despeses per a l’adquisició d’equipaments: mobiliari, emmagatzematge, organització, il·luminació i aparells electrònics, multimèdia, o similars.(fins a un màxim de 800 euros).
B.3) Despeses de manteniment de serveis: lloguer, electricitat, aigua, gas, telèfon i  connexió internet (fins a un màxim de 1.900 euros).

La quantia màxima de subvenció que poden rebre les entitats per al programa B és de 4.600 €

La quantia total de subvenció que poden rebre les entitats entre el programa A i el programa B junts, és de 15.000 €.

No són subvencionables els conceptes següents:

 • Despeses d'aliments, restauració, càterings, etc.

 • Guarniments

 • Parament de taula

 • Obsequis (flors, trofeus, plaques homenatge, etc.)

 • Contractació de professionals per a animacions recreatives, infantils, musicals, etc que no formin part d'un taller de formació.

 • Excursions o sortides lúdiques ni les despeses de transport.

 

Entitats

Les entitats i associacions veïnals han de complir els requisits següents:

 • Estar legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent.

 • Fundacions i associacions: haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

 • Fundacions: Haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

 • No incórrer en les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Criteris de selecció

En el cas que en un mateix barri es presentin més d’una entitat sol·licitant la subvenció, tindrà prioritat l’entitat amb més persones titulars d’habitatges gestionats o tutelats per l’Agència,

En altres casos la prioritat serà per ordre d’entrada de les sol·licituds presentades amb la documentació complerta dins el termini de la convocatòria.

Quantia màxima de la subvenció

L'import de la subvenció es determina per a cada sol·licitud, d'acord amb:

 • La dotació pressupostària.
 • La quantia que resulti d'aplicar al pressupost protegible, integrat per les despeses de les actuacions subvencionables.

També es tindrà en compte altres subvencions o ajuts que pugui tenir l'entitat per a la mateixa activitat o projecte, d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, de manera que en cap cas la quantitat que s'atorgui superi el 100% del cost total de l'activitat.
En cas que la dotació pressupostària sigui insuficient per atendre la totalitat de les sol·licituds favorables d'un mateix programa, es reduirà l'import calculat inicialment en un percentatge igual per a cada sol·licitud. 

Pagament de la subvenció

Pel pagament de la bestreta equivalent al 50% de l'import de la subvenció, l'entitat beneficiaria ha de justificar prèviament, mitjançant una declaració responsable del seu representant, les activitats a què es destina la subvenció i el cost individualitzat de cada activitat per l'import equivalent a aquest pagament.
Pel segon pagament equivalent al 50% de l'import total de la subvenció, l'entitat beneficiaria ha de justificar la realització efectiva de les activitats i l'execució dels projectes que han determinat la concessió de la subvenció.

Obligacions de les entitats beneficiàries

 • Realitzar les actuacions subvencionades d'acord amb el projecte presentat i aprovat pels òrgans competents de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 • Comunicar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en el termini màxim d'un mes, qualsevol modificació en les actuacions i en la reassignació dels conceptes de despesa que preveuen els pressupostos inicialment presentats, sense que en cap cas pugui existir una modificació de l'import total del pressupost presentat. Les modificacions, degudament motivades, han de ser acceptades per l'òrgan que concedeix la subvenció i, si s'escau, poden arribar a minorar la subvenció atorgada. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de modificació no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.
  Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera exprerssa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

 • Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals a més de les ja consignades en la sol·licitud de subvenció. Si la persona beneficiària obté un ajut addicional, l’Agència de l’Habitatge pot minorar la subvenció atorgada.

 • Proporcionar la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

 • Complir amb les obligacions que disposa l’article  3.4 de la 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que li siguin aplicables.

 • L'entitat beneficiària ha de fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat, relacionats amb l'actuació subvencionada, l'expressió “Amb el suport de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya”. També ha d'incloure el logotip de l'Agència.