D'acord amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 59.6.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposeu d'un termini de 10 dies, a partir de l'endemà de la publicació del llistat corresponent, per presentar la documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s'han detectat.

Els llistats contenen aquests camps:

  • Expedient (el número d'expedient)
  • Data Registre (la data de presentació de la sol·licitud)
  • DNI/NIE (els quatre darrers dígits del document d'identificació i la lletra, precedits de la lletra X per tal de preservar la identitat del perceptor)
  • Perceptor (les inicials del nom i cognoms)
  • Documentació que cal que aporteu (la documentació que ha d'aportar el perceptor i/o les esmenes que ha de fer en el seu expedient)

Consorci del Moianès