D'acord amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 59.6.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposeu d'un termini de 10 dies, a partir de l'endemà de la publicació del llistat corresponent, per presentar la documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s'han detectat.

Els llistats contenen aquests camps:

  • Expedient (el número d'expedient)
  • Data Registre (la data de presentació de la sol·licitud)
  • DNI/NIE (els quatre darrers dígits del document d'identificació i la lletra, precedits de la lletra X per tal de preservar la identitat del perceptor)
  • Perceptor (les inicials del nom i cognoms)
  • Documentació que cal que aporteu (la documentació que ha d'aportar el perceptor i/o les esmenes que ha de fer en el seu expedient)

Ajuntament de Castelldefels

Ajuntament de Gavà

Ajuntament de Molins de Rei

Ajuntament del Prat de Llobregat (PRAT ESPAIS, SLU)

Ajuntament de Sant Joan Despí (Aparcaments Despi, ADSA)

Ajuntament de Viladecans